: 2014 , Topakat Ashwaq 2014


08-01-2013, 04:30 PM
[ ]



|||

בֿ בڪ ≈ ö ωܐ ~

:::::

||

ۺۈ בﮯ יּ



:::::

בּ [ ξ ڪ ] ڪ

:::::

בּ.. / ωܑ " בּۈ } . . ![/c=58]

:::::



~ ω ב .}

:::::

ڷۈ ۶ ڪ ö [c=16]כڪ ..~[/c=19]

:::::

ﮧ . . ! ۶כּ ξڪ !

:::::

. . . ڪ ۉ ~ .. !!




:::::

בּڪ ωξﮧ בּ [c=0] ~

:::::